මේවනවිට ලොවපුර රටවල් රැසකට Facebook සහ Instagram සමාජ මාද්‍ය ජලා බිදවැටීමක් සිදුවී තිබෙනවා …….

0
338

මේවනවිට ලොවපුර රටවල් රැසකට
Facebook සහ Instagram සමාජ මාද්‍ය ජලා බිදවැටීමක් සිදුවී තිබෙනවා …….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.