මේවනවිට ලොවපුර රටවල් රැසකට Facebook සහ Instagram සමාජ මාද්‍ය ජලා බිදවැටීමක් සිදුවී තිබෙනවා …….

0
1174

මේවනවිට ලොවපුර රටවල් රැසකට
Facebook සහ Instagram සමාජ මාද්‍ය ජලා බිදවැටීමක් සිදුවී තිබෙනවා …….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here